28 feb 2003 16:00

Kruispuntbank

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad het koninklijk besluit goed tot uitvoering van de bepalingen van de wet (*) houdende oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister en oprichting van erkende ondernemingsloketten.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad het koninklijk besluit goed tot uitvoering van de bepalingen van de wet (*) houdende oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister en oprichting van erkende ondernemingsloketten.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit (**) tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en het koninklijk besluit (***) betreffende het inwerkingstellen en de uitvoering van de wetten inzake het handelsregister. De Ministerraad heeft eveneens het ontwerp van koninklijk besluit aangenomen tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten. De inschrijving van een handelsonderneming kost, voor een natuurlijke persoon, 70 euro voor de eerste inschrijving en 50 euro voor iedere volgende inschrijving van een uitbatingszetel (anders gezegd vestigingseenheid volgens de terminologie van de wet). Voor rechtspersonen kost de eerste inschrijving 130 euro en 70 euro voor iedere volgende inschrijving van een vestigingseenheid. (*) van 16 januari 2003. (**) van 30 januari 2001. (***) van 18 augustus 1964.