28 feb 2003 16:00

Kruispuntbank van ondernemingen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd aangaande de oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, de modernisering van het handelsregister en de oprichting van erkende ondernemingsloketten.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd aangaande de oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, de modernisering van het handelsregister en de oprichting van erkende ondernemingsloketten.

De wet (*) voorziet in een rechtspersonenregister en omschrijft het als een "deelverzameling van de Kruispuntbank van Ondernemingen omvattende de gegevens van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde rechtspersonen". De wijziging van het koninklijk besluit (**) tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen heeft als doel dit begrip verder in te vullen. (*) aangaande de bepalingen van de wet van 16 januari 2003. Bijgevolg dienen, enerzijds het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en anderzijds het koninklijk besluit van 18 augustus 1964 betreffende het inwerkingstellen en de uitvoering van de op 20 juli 1964 gecoördineerde wetten betreffende het handelsregister gewijzigd te worden. (**) van 30 januari 2001.