28 feb 2003 16:00

Langdurig werkzoekenden

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden.

Een eerste wijziging heeft betrekking op de werknemer die werkloos is geworden door een sluiting van de onderneming waarin hij tewerkgesteld was. Net als andere werknemers die werkloos worden schrijft hij zich in als werkzoekende en komt, na een bepaalde periode als werkzoekende, in aanmerking voor de toepassing van de loonkostverlagende maatregelen. Het feit dat ze werkloos zijn geworden naar aanleiding van een sluiting bemoeilijkt hun reïntegratie in de arbeidsmarkt, aangezien het gaat om meerdere werknemers met dezelfde kwalificaties die zich terzelfder tijd aanbieden op de arbeidsmarkt. Daarom wordt de vereiste inactiviteitsduur voor deze bijzondere groep ingekort: * Normale regeling voor werknemers van minder dan 45 jaar: - bijdragevermindering 75% indien minstens 1 jaar inactief en 100% indien minstens 2 jaar inactief; - activering uitkeringen indien 2 jaar inactief; * Normale regeling voor 45-plussers: - bijdragevermindering 75% indien minstens 6 maanden inactief en 100% indien minstens 1 jaar inactief; - activering uitkeringen indien 1 jaar inactief; * Specifieke regeling voor werknemers slachtoffer van een sluiting: - bijdragevermindering 75% indien minstens 6 maanden inactief; - activering uitkeringen indien minstens 6 maanden inactief. Voor de langdurig inactieven, die niet van een werkloosheidsuitkering of wachtuitkering genieten, is een activering van de uitkeringen voorzien indien zij worden aangeworven, en op voorwaarde dat aan de normale voorwaarden inzake minimumduur van het werkzoekend zijn voldaan is. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001.