27 okt 2023 22:51

Digitalisatie contacten tussen FOD Financiën en gebruikers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Justitie Paul Van Tigchelt een voorontwerp van wet goed dat de principes voor de digitalisatie van de contacten tussen de FOD Financiën en de gebruikers vastlegt.

Ten laatste op 1 januari 2028 zal het merendeel van de berichten tussen de FOD Financiën en de gebruikers verzonden worden door middel van een beveiligd elektronisch platform. Het voorontwerp beoogt de relaties met de overheidsdienst te baseren op volgende principes:

  • digital by default: elke communicatie met de overheidsdienst moet voor de gebruikers mogelijk zijn via elektronische weg, waarbij de bedrijven verplicht zijn dit te doen en particulieren hun uitdrukkelijke toestemming moeten ervoor dienen te geven
  • neutraal: de procedureregels zijn op dezelfde wijze van toepassing, ongeacht of de communicatie op papier of langs elektronische weg gebeurt
  • futureproof: om rekening te houden met toekomstige technologische ontwikkelingen wordt elke verwijzing naar een specifieke technologie vermeden
  • gecibleerd: een afzonderlijke inwerkingtreding van de wet zal mogelijk zijn naargelang de beoogde gebruikerscategorie

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot digitalisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, de bedrijven, de rechtspersonen en bepaalde derden en tot opheffing van de wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten