20 jul 2023 18:32

Digitalisering van Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed inzake de digitalisering van Justitie.

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan in diverse wetten die onder de bevoegdheid van het departement Justitie vallen om ze aan te passen aan de digitalisering van Justitie.

Het gaat in deze context onder meer om bepalingen, verwijzingen en herdefiniëringen, maar ook bijvoorbeeld om een wettelijk kader voor de bewaring van de strafdossiers in een centraal register, de bewaartermijn van elektronische stemgegevens, de openbaarmakingsverplichtingen voor rechtspersonen en de registratie van vingerafdrukken in het Europees Strafregisterinformatiesysteem (ECRIS).

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het Vast Comité I, de gemeenschappen, het Coördinatie Comité van de geïntegreerde politie, het College van Procureurs-Generaal, het College van hoven en rechtbanken, de Orde van Vlaamse Balies en de 'Ordre des barreaux francophones et germanophones'.