12 jan 2024 14:32

Digitalisering van Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een voorontwerp van wet houdende bepalingen inzake digitalisering van Justitie goed.

Het voorontwerp van wet beoogt een aantal maatregelen voor de digitalisering van Justitie te nemen en wijzigingen aan te brengen in diverse wetten die onder de bevoegdheid van het departement Justitie vallen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, alsook aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Interministeriële Conferentie Justitiehuizen en het College van procureurs-generaal.

Voorontwerp van wet houdende bepalingen inzake digitalisering van Justitie en diverse bepalingen II