19 jun 2015 15:33

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - geïntegreerde politie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - geïntegreerde politie, met enkele aspecten die ook tot de bevoegdheid van andere departementen behoren, zoals Justitie, Defensie en Mobiliteit.

De finaliteit van het voorontwerp bestaat erin om, enerzijds, een antwoord te bieden op politioneel gerechtvaardigde noden van uiteenlopende aard (strategisch, operationeel, statutair, juridisch-technisch...) en, anderzijds, uitvoering te geven aan bepaalde onderdelen van het regeerakkoord. 

Het voorontwerp wil, naast heel wat juridisch-technische reparaties of verduidelijkingen, tegemoetkomen aan politioneel-operationele terreinbehoeften, zoals onder meer: 

  • het verduidelijken van de mogelijkheid voor de agenten van politie om zelf personen te fouilleren en gebouwen of transportmiddelen te doorzoeken in het kader van de bijstand aan de politieambtenaren
  • het beperkt verlengen van een aantal termijnen om de voorziene aanpassingen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) te kunnen doorvoeren

Daarnaast voorziet het voorontwerp in een fijnmaziger rekruteringsproces voor de toekomstige personeelsleden van de geïntegreerde politie, met specifieke aandacht voor risicofactoren, en dit in de huidige context van radicaliserings- en terrorismebestrijding.

Vervolgens geven een aantal bepalingen concrete uitvoering aan de engagementen van de overheid, zoals vastgelegd in het sectoraal akkoord van 2014, in het bijzonder het toekennen van de bevoegdheid OGP/HPK (officier van gerechtelijke politie/hulpofficier van de procureur des Konings) aan bepaalde inspecteurs van politie, wat de operationaliteit in het gerechtelijke domein sterk zal bevorderen en de flexibiliteit qua personeelsaanwending zal verhogen. Voorts wordt aan de lokale politie de mogelijkheid geboden om tot 1 januari 2017 over te gaan tot defusie, voor zover dit een operationeel-organisatorische meerwaarde heeft en kadert in een globalere fusieoperatie, wat coherent is met de doelstellingen ter zake van het regeerakkoord. 

Een aantal bepalingen hebben als voornaamste doelstelling lopende opsporings- of gerechtelijke onderzoeken niet te schaden in het raam van de beroepsprocedures betreffende de veiligheidsmachtigingen, -attesten of -adviezen. 

Tot slot werd een wettelijke regeling opgenomen om, overeenkomstig het regeerakkoord, de overheveling te kunnen realiseren van de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat (close protection) naar de federale politie, en dit op zowel statutair, functioneel, organisatorisch als logistiek-budgettair vlak. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgezonden aan de Raad van State.