08 sep 2023 17:24

Diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken in tweede lezing goed.

Dit voorontwerp van wet strekt ertoe een aantal diverse maatregelen te nemen in het burgerlijk en gerechtelijk recht, onder meer met betrekking tot:

  • een naamsverandering van kinderen in het geval van een gewijzigde afstammingsband of vanwege de naamsverandering van hun ouders
  • de vervangende toestemming bij omzetting van een interlandelijke adoptie die de afstamming niet verbreekt in een volle adoptie
  • een uitbreiding van de positieve werking van het gezag van gewijsde
  • de oprichting van kamers voor minnelijke schikking binnen de rechtscolleges die burgerlijke en handelszaken behandelen
  • de optimalisering van de werking van de interne kwaliteitscontrole op de prestaties van advocaten en tot wijziging van de regel inzake de berekening van de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand op basis van de werkelijke noden
  • een soepelere aanpassing van de bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag
  • het behoud van de Belgische nationaliteit van de geadopteerde in geval van intrekking of herziening van de adoptie, om tegemoet te komen aan de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 9 juni 2022
  • de optimalisering van de procedure van collectieve schuldenregeling

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.