11 mrt 2016 13:00

Diverse bepalingen in de strijd tegen terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen in de strijd tegen terrorisme.

Het voorontwerp van wet bevat vier bepalingen:

De eerste bepaling is de invoering van een nieuw strafrechtelijk misdrijf, namelijk de voorbereiding van het plegen van een terroristisch misdrijf. Het voorontwerp van wet stelt een opsomming voor van bepaalde gedragingen die worden beschouwd als een voorbereiding op het plegen van een terroristisch misdrijf. Deze handelingen die nog geen begin van uitvoering en dus nog geen poging vormen, zullen strafbaar zijn. Hierdoor kan ingegrepen worden voor het begin van de uitvoering van het eigenlijke terroristische misdrijf.

Een tweede bepaling is dat het toepassingsgebied van de openbare aanzetting tot het plegen van terroristische misdrijven wordt verruimd. Zo zal voortaan het aanzetten tot de verplaatsing naar het buitenland voor terroristische doeleinden strafbaar zijn.

Een derde bepaling brengt de Belgische wet in overeenstemming met een aanbeveling van de Financiële Actiegroep (FAG) over het strafbaar stellen van terrorismefinanciering. De aan een terrorist gebonden materiële steun, los van enig verband met een terroristisch misdrijf, is voortaan strafbaar.

Een laatste bepaling verduidelijkt de bevoegdheid van het federaal parket over terrorisme.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.