22 dec 2023 20:41

Diverse bepalingen inzake de interdepartementale coördinatie van het federale Wetenschapsbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een ontwerp van koninklijk besluit goed ter actualisering van diverse bepalingen inzake de interdepartementale coördinatie van het federale wetenschapsbeleid.

De herstructurering van het federale bestuur, waarbij de meerderheid van de ministeries verdwenen zijn en veel departementen samengevoegd zijn, vereist de herschrijving van vele bepalingen.

De samenstelling van de Federale interministeriële commissie voor wetenschapsbeleid (ICWB) is aangepast. Ze zal bestaan uit de departementen die een significant volume activiteiten inzake wetenschapsbeleid hebben of die het toezicht uitoefenen over een federale wetenschappelijke instelling en uit de FOD Financiën, die bevoegd is voor de fiscale aspecten van onderzoekontwikkeling.

De ICWB zal bestaan uit federale ambtenaren van klasse A4 als vertegenwoordigers van respectievelijk:

  • de POD Wetenschapsbeleid
  • de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Defensie
  • de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  • de FOD Financiën
  • de FOD Justitie

De hierboven niet vermelde diensten kunnen naargelang de aard van de behandelde dossiers uitgenodigd worden om deel te nemen aan de werkzaamheden van de ICWB of aan die van de subcommissies of werkgroepen ervan.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.