07 okt 2022 18:22

Diverse bepalingen inzake de selectie van het rijkspersoneel en taalexamens - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent diverse bepalingen inzake de selectie van het rijkspersoneel en taalexamens.

Het ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft als doel bepaalde belemmeringen voor het houden van doeltreffende selecties op te lossen en het federaal openbaar ambt aantrekkelijker te maken voor personen met ervaring.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.