01 apr 2022 18:07

Diverse bepalingen inzake Economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van economisch recht en de wetten die een impact hebben op de economie wijzigt.

 Het voorontwerp brengt de volgende wijzigingen aan in de wetgeving:

 • wijziging aan het boek I “Definities”
 • wijzigingen aan het boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”
 • wijzigingen aan het boek IV “Bescherming van de mededinging”
 • wijziging aan het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming”
 • wijzigingen aan het boek VII “Betalings- en kredietdiensten”
 • wijzigingen aan het boek VIII “Kwaliteit van producten en diensten”
 • wijzigingen aan het boek IX “Veiligheid van producten en diensten”
 • wijzigingen aan het boek XV “Rechtshandhaving”
 • wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek
 • wijziging van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat
 • wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
 • wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
 • wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen
 • wijziging van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren
 • wijziging van de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector
 • wijziging van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.