20 jul 2023 18:32

Diverse bepalingen inzake economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed omtrent diverse bepalingen inzake economie, alsook een ontwerp van koninklijk besluit dat een aantal technische wijzigingen doorvoert.

Het voorontwerp van wet bevat wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Wetboek van economisch recht, evenals wijzigingen van wetten die een impact hebben op de economie.

Het voorontwerp van wet gaat vergezeld van een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2003 houdende de nadere regelen voor de toegang van de overheden, besturen, diensten of andere instellingen tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het doel is om bepaalde artikelen in overeenstemming te brengen met het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd door het voorontwerp van wet.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.