14 jul 2023 17:39

Diverse bepalingen inzake gezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid goed.

Het voorontwerp beoogt:

  • de invoering van een artikel teneinde de Koning de bevoegdheid te verlenen om experimenten op de menselijke persoon te regelen voor andere soorten producten, zoals voedingssupplementen of cosmetische producten en de toevoeging van een strafbepaling voor de niet-naleving van de verplichting om bijwerkingen in verband met het gebruik van levensmiddelen te melden
  • de invoering van artikelen om de wettelijke basis te creëren voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de invoering van de biociden- en fytolicentie alsook voor de registratie van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand en mengsels die een of meerdere stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand bevatten

Het ontwerp werd ter advies voorgelegd aan de Raad van State.