23 mrt 2024 12:54

Diverse bepalingen inzake gezondheid en financiën - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en financiën.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt wijzingen aan te brengen in de volgende wetten:

de wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten

  • de precisering dat de toelating voor huisvisitaties vooraf schriftelijk door de politierechter of door de bewoner moet worden gegeven
  • het geven van de bevoegdheid aan controleurs en inspecteurs om verkooppunten tijdelijk te sluiten die herhaaldelijk het verbod op de verkoop van tabaksproducten of alcoholische dranken aan minderjarigen of het reclameverbod voor tabaksproducten overtreden, of in geval van ernstig en dreigend gevaar voor de volksgezondheid
  • de verduidelijking dat er bij uitoefening van de mystery shopping bevoegdheid testaankopen mogelijk zijn, eventueel met gebruikmaking van een fictieve identiteit
  • de mogelijkheid van mystery shopping met behulp van minderjarigen voor controles op de naleving van het verkoopverbod van alcohol en tabaksproducten aan minderjarigen, mits schriftelijke goedkeuring van het diensthoofd van de inspectiedienst
  • het waarborgen van transparantie aan de gecontroleerde betrokkene over het gebruik van mystery shopping met of zonder behulp van minderjarigen

de wet betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook

  • het geven van de bevoegdheid aan controleurs en inspecteurs om verkooppunten tijdelijk te sluiten wanneer ze herhaaldelijk het rookverbod overtreden, of in geval van een ernstig en dreigend gevaar voor de volksgezondheid

de wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

  • een aantal wijzigingen inzake de inwerkingtreding van verschillende besluiten ter uitvoering van de bepalingen van deze wet

de wet betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

  • de uitbreiding van de controlemogelijkheden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen met de mogelijkheid om gecontroleerde handelsinrichtingen in bepaalde gevallen tijdelijk te kunnen sluiten. Daarnaast wordt de reeds bestaande registratieverplichting overgenomen in de wet en uitgebreid naar personen die handel drijven in e-liquids en nieuwsoortige tabaksproducten

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.