02 jun 2023 17:07

Diverse bepalingen inzake gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen doorvoert die betrekking hebben op de bevoegdheden van het RIZIV.

In de eerste plaats voorziet het voorontwerp van wet een aantal maatregelen en formele aanpassingen in het kader van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het gaat om bepalingen die betrekking hebben op de volgende domeinen:

  • ergotherapeuten
  • commissie voor begrotingscontrole
  • overeenkomsten met ondernemingen die medische hulpmiddelen installeren en/of onderhouden
  • geneeskundige verstrekkingen
  • publicatie in de gevalideerde authentieke bron van geneesmiddelen
  • referentieterugbetaling
  • implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
  • geneeskundige controle
  • indexering van prestaties

Daarnaast worden aanpassingen doorgevoerd in het koninklijk besluit van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie.

Tot slot wordt een technische aanpassing doorgevoerd in de wet van 18 mei 2022 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.