22 dec 2023 20:41

Diverse bepalingen inzake landbouw en dierengezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en dierengezondheid goed.

Het voorontwerp van wet omvat wijzigingen in de volgende wetten:

De dierengezondheidswet

  • het vastleggen van regels voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze wet
  • de vervanging van de termijn van 8 dagen door een van 30 dagen in het kader van de standaardisering van de termijnen voor het opstellen van een proces-verbaal
  • het opnieuw opnemen van een artikel 20bis, dat ten onrechte werd geschrapt bij de wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, veiligheid van de voedselketen, volksgezondheid en milieu

De wet op de uitoefening van diergeneeskunde

  • het vastleggen van de regels voor de verwerking van persoonsgegevens van erkende dierenartsen

De wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen

  • het opnemen van koninklijk besluit betreffende de bescherming van drinkwaters in de lijst van wetten waarvoor het FAVV bevoegd is.

De wet betreffende diergeneesmiddelen

  • het vastleggen van de regels voor de verwerking van persoonsgegevens die op grond van deze wet worden verwerkt

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.