14 feb 2014 17:27

Diverse bepalingen inzake leefmilieu

De ministerraad keurt, op voorstel van staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet, een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu goed.

Het voorontwerp wijzigt de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers. Het doel is te voorzien in sancties voor de overtredingen tegen de bepalingen van de Europese verordeningen betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen en persistente organische verontreinigende stoffen.