19 apr 2013 16:01

Diverse bepalingen inzake pensioen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen inzake pensioenen dat minister van Pensioenen Alexander De Croo voorstelde.

Het voorontwerp wijzigt Het voorontwerp wijzigt enkele overgangsmaatregelen die werden ingevoerd bij de hervorming van het vervroegd pensioen van werknemers.  Werknemers die voldoen aan de voorwaarden voor de lange loopbaan in december 2014 of december 2015, behouden het recht op vervroegd pensioen. De overgangsmaatregel voor personen die voor 1 januari 2010 een pensioenkapitaal ontvingen om de periode tot het vervroegd pensioen te overbruggen wordt beter geformuleerd.
Daarnaast bevat het voorontwerp een aanvulling op de recente hervorming van de berekening van het pensioen in verband met een aantal gelijkgestelde periodes.
De ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed* dat de overgangsmaatregel voor personen die voor 1 januari 2010 een pensioenkapitaal ontvingen juridisch beter formuleert.  De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* tot wijziging van het kb van 26 april 2012.