26 mei 2023 16:48

Diverse bepalingen inzake pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval en van minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake pensioenen.

Het voorontwerp bevat een aantal bepalingen ter uitvoering van beslissingen bij de begrotingscontrole in maart 2023. Tijdens de ministerraad van 28 april 2023 werden deze als onderdeel van het voorontwerp van programmawet al goedgekeurd. De Raad van State heeft evenwel het spoedeisend karakter van de adviesaanvraag niet aanvaard en bevond de adviesaanvraag onontvankelijk. Dit voorontwerp van wet bevat eveneens een bepaling in uitvoering van het eerste punt “Notificatie betreffende de pensioenuitbetalingen” van de notificatie van de beslissing van de ministerraad van 28 april 2023 over het voorontwerp van programmawet.

Het voorontwerp bevat de volgende bepalingen:

Aanpassing van het loonplafond in de pensioenreglementering voor werknemers: ingevolge de begrotingscontrole wordt de vierde verhoging van het loonplafond geschrapt.

Aanpassing inzake het gewaarborgd inkomen voor bejaarden: de verhoging van het gewaarborgd inkomen met ingang van 1 januari 2024 wordt opgeheven, overeenkomstig de begrotingscontrole.

Wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen: de vierde verhoging van het maximaal beroepsinkomen (plafond) wat betreft de pensioenregeling voor zelfstandigen wordt geschrapt in uitvoering van de notificaties over de begrotingscontrole.

Wijziging van artikel 71 van de wet van 18 maart 2016 betreffende de Federale Pensioendienst: teneinde te verzekeren dat de pensioenen en renten van de overheidssector te allen tijde aan de gerechtigden worden uitbetaald binnen de wettelijke betalingstermijnen, stelt dit hoofdstuk de uiterste datum vast waarop de dotaties door de federale overheid gestort moeten worden aan de FPD.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.