09 feb 2024 17:58

Diverse bepalingen inzake seizoensarbeid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse bepalingen inzake seizoensarbeid omvat.

Het ontwerp beoogt de mogelijkheid om 100 halve dagen te werken uit te breiden tot alle handarbeiders die tewerkgesteld zijn in een onderneming met als hoofdactiviteit, een activiteit die beantwoordt aan een omschrijving zoals opgenomen onder NACE-code 01.4 of onder NACE-code 01.5 voor activiteiten met betrekking tot het fokken van dieren.

Het ontwerp voorziet ook in de opheffing van het specifieke dagforfait vanaf de 66e tot en met de 100e dag seizoensarbeid in de witloofteelt. Het bestaande dagforfait voor de eerste 65 dagen wordt voortaan dus ook gebruikt voor de berekening van de sociale bijdragen voor de 66e tot en met de 100e dag seizoensarbeid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders