02 jul 2021 18:04

Diverse bepalingen inzake sociale zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

Het betreft de volgende zaken: 

 • de certificering van de jaarrekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid 
 • wijzigingen aan de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voor wat betreft de afdelingen 'thuiswerk', 'rente kinderen - gezinsbijslag' en 'verzwaarde risico's' 
 • wijziging van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970
 • wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voor wat betreft de afdelingen 'beroepsjournalisten – bijzondere pensioenbijdrage', 'inning en invordering van de bijdragen voor sociale zekerheid' en 'uniformisering van de DmfA’
 • wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger
 • wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met betrekking tot het asbestfonds
 • met betrekking tot de dienst voor uitkeringen van het RIZIV: 
  • wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
  • wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
  • wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip 'gemiddeld dagloon' wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht 
  • wijziging van de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers
 • opheffing van het koninklijk besluit van 21 december 2018 tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, bekrachtigd bij artikel 8 van de wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.