30 apr 2009 12:30

Diverse bepalingen justitie

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie (I en II)

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie (I en II)

Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft aan de ministerraad twee voorontwerpen van wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie voorgelegd. De voorontwerpen groeperen een aantal gerichte aanpassingen van de wetgeving die op basis van de ervaringen en de behoeften van het terrein noodzakelijk bleken. 

De wijzigingen:

  • lossen moeilijkheden op die aan het licht kwamen bij complexe procedures
  • vereenvoudigen procedures die vertragingen veroorzaken 
  • verbeteren foutieve en onsamenhangende wetgevingen
  • verbeteren de efficiëntie van justitie en de rechterlijke macht 

De wijzigingen zijn gebaseerd op:

  • het overzicht dat de algemene directie Wetgeving van de FOD Justitie heeft opgesteld van wetsbepalingen die in aanmerking komen voor verbetering
  • het overzicht dat de procureur-generaal van het Hof van Cassatie en het College van Procureurs-generaal hebben opgesteld van wetten die de hoven en rechtbanken moeilijkheden bezorgen bij de toepassing of interpretatie
  • vragen voor wetswijzigingen van rechters die dagelijks de wet toepassen

De ministerraad heeft de twee voorontwerpen goedgekeurd en legt ze voor advies aan de Raad van State voor.