13 jul 2018 16:03

Diverse bepalingen met betrekking tot sociale zaken

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van de sociale zekerheid.

Het voorontwerp omvat 13 hoofdstukken, die de volgende aspecten regelen:

 • diverse wijzigingen in de sector van de beroepsrisico’s
 • diverse wijzigingen in de sector van de uitkeringsverzekering van de werknemers
 • een wijziging van de wet van 15 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
 • wijzigingen aan artikel 30bis en 30 ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
 • de gelegenheidsarbeid in de sector van de begrafenisonderneming
 • de vervanging in diverse socialezekerheidswetten en de wetten op de volksgezondheid van de verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
 • de wijziging van de wet van 18 april 2017 tot hervorming van de financiering van de sociale zekerheid door de invoeging van een nieuw artikel bedoeld om de basisdotatie van de sociale zekerheidsregeling voor werknemers te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag vermeld in artikel 24, § 2b van de wet van 29 juni 1981
 • wijzigingen aan artikel 38, lid 3 terdecies, die tot doel hebben de volgende twee aspecten te regelen m.b.t. de Wijninckxbijdrage: enerzijds de wijziging van het begrip schuldenaar van de bijdrage; anderzijds de wijziging van de aangiftetermijnen voor de berekening door de Rijksdienst voor sociale zekerheid
 • wijzigingen in het Sociaal Strafwetboek en voegt een nieuwe titel inzake sociale fraude in; de beleidsinstrumenten – en structuren voor het beleid inzake sociale fraude worden gewijzigd
 • wijzigingen in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in inzonderheid artikel 32 van deze wet dat de door het RIZIV gedekte rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging opsomt, om daarin twee nieuwe categorieën rechthebbenden van geneeskundige verzorging ten laste van het RIZIV op te nemen
 • de aanpassing van het artikel 400 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) teneinde bepaalde punten van de sectorale Plannen voor de Eerlijke Concurrentie uit te voeren wat betreft de betaling van fiscale schulden door een hoofdelijk aansprakelijke

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.