23 nov 2018 17:28

Diverse bepalingen op het vlak van economie en toezicht op de financiële diensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake Economie (V) en een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Deze voorontwerpen strekken ertoe bepaalde wijzigingen aan te brengen in meerdere boeken van het Wetboek van economisch recht evenals aan verschillende wetten van economische aard, en enkele wijzigingen aan te brengen in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

De belangrijkste elementen van het voorontwerp houdende diverse bepalingen zijn de volgende:

1) wat betreft de consumentenbescherming: 

  • strikte regels omtrent de goedkeuring door de FOD Economie van nieuwe modelkredietovereenkomsten en hun wijzigingen
  • strikte regels omtrent de opsporing van begunstigden van slapende verzekeringsovereenkomsten
  • strikte regels omtrent de snelle uitbetaling van levensverzekeringsovereenkomsten
  • het wegwerken van toepassingsproblemen omtrent schuldsaldoverzekeringen, omtrent de regels betreffende elektrische fietsen en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, en met betrekking tot de kwalificatie van hun bestuurders als zwakke weggebruiker met het oog op hun vergoeding bij ongeval
  • een versoepeling van de regels omtrent het bewijs van het bezit van de ‘groene kaart’

2) op het vlak van maatregelen voor ondernemingen en sectoren:

  • de verplichte afronding van het te betalen bedrag bij cash betalingen
  • nadere regels met betrekking tot de stage als bedrijfsrevisor
  • de niet octrooieerbaarheid van planten en dieren die uitsluitend via wezenlijk-biologische werkwijzen zijn tot stand gekomen

3) op het vlak van opsporing en sanctionering: toekenning van extra opsporingsbevoegdheden aan de Economische Inspectie en uitbreiding van mogelijkheden van internationale samenwerking

4) op het vlak van de strijd tegen overmatige schuldenlast: een verbod op het sluiten van een hypothecaire kredietovereenkomst in geval van schulden in de CKP voor meer dan 1.000 euro

5) wat de administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen betreft:

  • wat octrooien betreft, wordt voorzien in een eenmalige regularisatietaks ongeacht het aantal verrichte regularisaties
  • het synchroniseren van een aantal data voor de aanpassing van verzekeringsovereenkomsten door verzekeringsondernemingen

Het tweede voorontwerp maakt de versnelde procedure bij de Raad van State toepasselijk voor beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van de FOD Economie op het vlak van de evaluatie van modelkredietovereenkomsten.

De voorontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.