31 mei 2020 10:10

Diverse bepalingen over economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle een voorontwerp van wet goed dat de boeken IV, VII, XV, XVII van het Wetboek van economisch recht (WER) en de wetten die een impact hebben op de economie wijzigt.

Het voorontwerp brengt de volgende wijzigingen aan in de wetgeving:

Boek IV 'Bescherming van de mededinging' van het WER: de voorgestelde wijzigingen bevatten correcties en aanvullingen om de consistentie en doeltreffendheid van de toepassing van de wet van 2 mei 2019 te waarborgen. De correcties hebben onder meer betrekking op de sanctie wat betreft het niet-respecteren van een beslissing van de BMA inzake misbruik van economische afhankelijkheid en de wijziging van de bevoegdheid van het Marktenhof.  

Boek VII 'Betalings- en kredietdiensten' van het WER: gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2015/2366/EU betreffende betalingsdiensten in de interne markt. De artikelen houden maatregelen in ter bescherming en informatie van de gebruiker van betalingsdiensten, en er wordt een verplichting ingesteld om de informatie in een aangepaste toegankelijke vorm aan te bieden aan gehandicapte personen.

Boek XV 'Rechtshandhaving' van het WER: net zoals de andere bepalingen van richtlijn 2015/2366/EU die reeds werden omgezet in het WER, worden de inbreuken op de artikelen VII.11/1, VII.11/2 en VII.55/10, tweede lid, die door dit voorontwerp worden ingevoegd, bestraft met een sanctie van niveau 5.

Boek XVII 'Bijzondere rechtsprocedures' van het WER: de wijzigingen hebben betrekking op de publicatie van verschillende gerechtelijke beslissingen in het Belgisch Staatsblad en hebben tot doel de potentiële publicatiekosten die aan de partijen verschuldigd zijn, te verminderen door te bepalen dat alleen informatie met betrekking tot de desbetreffende gerechtelijke beslissing op de website van het Belgisch Staatsblad zal worden gepubliceerd, met echter een hyperlink die verwijst naar de website van de FOD Economie, waar het besluit volledig zal worden gepubliceerd.

Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen: in de huidige wettekst zijn motorrijtuigen die door hun mechanische kracht de snelheid van 25 km/u niet overschrijden vrijgesteld van verzekeringsplicht BA. Er wordt echter voorgesteld om voertuigen met hoofdzakelijk een andere functie dan voortbeweging (zoals werfvoertuigen, bulldozers) wel aan de verzekeringsplicht BA te onderwerpen wegens de kinetische energie die ze produceren.  

Wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens: wijziging om van rechtswege een einde te stellen aan het mandaat van de huidige bestuurder van de proefbank en als overgangsmaatregel te bepalen dat de Koning deze weer tewerkstelt.  

Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur: met uitzondering van een aantal overgangsmaatregelen die nodig zijn voor de voorbereiding van de oprichting en werking van het nieuwe Instituut, is bovenvermelde wet nog niet in werking getreden. De Koning stelt de datum van inwerkingtreding van de wet op een later tijdstip vast, rekening houdend met de belangrijkste uitvoeringsbesluiten. Een aantal technische aanpassingen aan de wet zijn dus nodig om de goede werking van het Instituut te verzekeren. In sommige gevallen worden er bepalingen getroffen met betrekking tot de vrijstelling van het stage-examen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.