20 jul 2016 18:50

Diverse bepalingen over energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen inzake energie.   

Het voorontwerp van wet wijzigt twee wetten en bekrachtigt twee koninklijke besluiten. Het behandelt volgende onderwerpen: 

  • Sanctiebevoegdheid van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) (wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt)

Met dit voorontwerp van wet wordt voorgesteld de tekst van de elektriciteitswet en die van de gaswet in overeenstemming te brengen met de tekst van richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG.

  • Aanpassing van de gaswet voor wat betreft de interconnector UK (wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen)

Het voorontwerp van wet zorgt voor de opheffing van artikel 25 van de gaswet in zoverre het van toepassing is op Interconnector UK. Het voorziet ook een procedure en een regelgeving over certificering die van toepassing zijn op de beheerder van een interconnector. Hierdoor wordt wettelijk vastgelegd dat een beheerder van een interconnector onder hetzelfde ontvlechtingsstatuut valt als de beheerder van het aardgasvervoersnet, zijnde “Full Ownership Unbundling”.

Het voorontwerp bekrachtigt tevens twee koninklijke besluiten:

  • het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt
  • het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de bedragen voor 2016 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers

Het voorontwerp van wet wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.