24 jun 2016 14:25

Diverse bepalingen over gezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen over gezondheid.

Het voorontwerp verzamelt verschillende maatregelen binnen het domein van de gezondheidszorg:

  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Het voorontwerp concretiseert een aantal maatregelen in uitvoering van het Toekomstpact, afgesloten met de farmaceutische sector. Zo is er voortaan een vermindering in de vergoedingsbasis voor combipreparaten waarvan het octrooi vervallen is, voor zover het referentieterugbetalingssysteem werd toegepast voor minstens een van de samenstellende werkzame bestanddelen. Daarnaast wordt de subsidiaire heffing beëindigd en wordt er overgegaan naar een compenserende heffing die wordt vastgesteld op 2,5% van het geneesmiddelenbudget vanaf 2017. Verder creëert het voorontwerp de wettelijke basis voor de invoering van een sociaal statuut voor de verpleegkundigen. Het voert ook geleidelijk de verplichting in voor huisartsen om de medische gegevens van hun patiënten te registreren in een elektronisch medisch dossier (EMD). Het gebruik van het EMD is essentieel in het kader van interdisciplinaire zorg.

Een andere verandering is de uitbreiding van de onderzoekstermijn van de geneesheren-inspecteurs van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van twee naar drie jaar. Dit laat de DGEC toe meer uitgebreid en volledige onderzoeken te verrichten naar zorgverstrekkers die niet correct attesteren. Er worden ook steekproefmethoden en extrapolatie ingevoerd in de onderzoeken van de DGEC, naar analogie met andere inspectiediensten in binnen- en buitenland.

Het voorontwerp voorziet ook in een versoepeling van de toegang tot de maximumfactuur voor rechthebbenden wier inkomen onder een bepaald bedrag is gedaald. De betrokkenen kunnen hun ziekenfonds vragen om hun situatie te herzien, losstaand van de specifieke situaties die vroeger waren omschreven, zoals langdurige werkloosheid. Daarnaast verduidelijkt het ook dat het wegnemen van eicellen en het indienen van een verzoek tot inseminatie of implantatie van embryo's uiterlijk op de dag voorafgaand aan de 46ste verjaardag van de vrouw dient plaats te vinden.

  • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Het voorontwerp bevat de wettelijke basis voor de oprichting van een platform waarop de publicaties van de premies en voordelen staan, afkomstig van de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen, toegekend aan zorgprofessionals en aan organisaties binnen de gezondheidszorgsector. Daarnaast wordt er een procedure in het leven geroepen voor het aanvragen van interpretaties aan het FAGG. Het FAGG zal ook samenwerken met de FOD Financiën om de retributies te innen die verschuldigd zijn door de farmaceutische bedrijven en de bedrijven van medische hulpmiddelen. 

  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De bepaling over het verbod op het schenken van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar wordt verduidelijkt. De controleurs kunnen voortaan ook alcoholhoudende drank in beslag nemen wanneer deze verkregen is in strijd met de leeftijdsbepalingen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.