29 jan 2016 14:15

Diverse bepalingen over sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen rond sociale zekerheid.

Het voorontwerp van wet bestaat uit verschillende hoofdstukken met telkens een aantal aanpassingen:

Overdracht opdrachten van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven

Vanaf 1 januari 2016 neemt de FOD Personeel en Organisatie de taken over van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVNU). Dit heeft tot doel de bestaande RSZ-verjaringstermijn van 7 jaar, die van toepassing is op de CDVNU, toe te passen op de FOD P&O.

Competitiviteit

Dit hoofdstuk voorziet in een verlaging van de werkgeversbijdragen voor werknemers die behoren tot de categorieën 2 en 3. Voor de werknemers van categorie 2 en 3 kan het bijdragepercentage echter niet op dezelfde wijze worden verminderd als voor categorie 1. De volgende maatregelen worden dan ook voorzien:

  • Voor categorie 2 blijven de formules van de huidige structurele bijdragevermindering behouden, wordt de zone van de lage lonen versterkt en wordt een forfaitaire vermindering van de RSZ-bijdragen voor alle werknemers ingevoerd zoals in categorie 1.
  • Voor categorie 3 wordt er een nieuw onderscheid ingevoerd naargelang de werknemer de loonmatigingsbijdrage al dan niet verschuldigd is. De verminderingen voor de werknemers waarvoor deze bijdrage verschuldigd is, zullen zoveel mogelijk die van categorie 1 volgen, terwijl de structurele bijdragevermindering voor de werknemers die de bijdrage niet verschuldigd zijn, versterkt wordt. Er wordt wel rekening gehouden met de specifieke kenmerken die nu voor deze categorie bestaan, waaronder de vrijstelling van de loonmatigingsbijdrage.

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

  • De sociaal verzekerde behoudt de hoedanigheid van gerechtigde in de uitkeringsverzekering tijdens de periode die gedekt is door onder andere een uitwinningsvergoeding voor een handelsvertegenwoordiger. Daarnaast werd een hervorming van het overlevingspensioen doorgevoerd: er wordt een vangnet voorzien voor de langstlevende echtgenoot die geen recht meer heeft op een overgangsuitkering.
  • Een aantal uniforme begrippen over arbeidstijdsgegevens worden, na verschillende recente arbeidsrechtelijke evoluties, geactualiseerd.
  • De datum van inwerkingtreding van de maatregel die de arbeidsongeschiktheidsuitkering toekent aan de gerechtigden word gewijzigd. De maatregel treedt in werking op 1 januari 2016 in plaats van op 1 juli 2015.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.