14 jul 2023 17:39

Diverse bepalingen in sociale zaken

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over diverse bepalingen in sociale zaken.

Het voorontwerp van wet bevat vier hoofdstukken:

  • wijzigingen inzake beroepsrisico’s
  • certificering van de jaarrekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid
  • opheffing van het begrotingsfonds BELINCOSOC
  • wijzigingen in het sociale statuut van kunstwerkers

Het ontwerp van koninklijk besluit hangt samen met het hoofdstuk over de wijzigingen inzake beroepsrisico’s van het voorontwerp van wet.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen in sociale zaken
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten