21 apr 2023 18:05

Diverse financiële bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet omtrent diverse financiële bepalingen goed.

Het voorontwerp van wet beoogt een aantal onderwerpen te regelen die onder de bevoegdheden vallen van de Nationale Bank van België, de FSMA alsook de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.