20 jul 2017 19:15

Diverse fiscale bepalingen III

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed houdende diverse fiscale bepalingen III.

Het voorontwerp bevat de volgende maatregelen:

  • Vrijstelling van bepaalde steun om de melkproductie te reduceren: belastingvrijstelling van de vergoedingen die door de gewesten gestort werden aan de melkproducenten die tussen oktober 2016 en maart 2017 hun melkproductie vrijwillig verminderd hebben
  • Toeslagen op de belastingvrije som – gemeenschappelijke aanslag – Imfeld-Garcet: wijziging van de regels voor de aanrekening van de toeslagen op de belastingvrije som voor personen ten laste in geval van een gemeenschappelijke aanslag, om ze in overeenstemming te brengen met het Unierecht en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel
  • Pensioenen - AOW-pensioenen (wettelijke pensioenen in Nederland): uitbreiding van de omschrijving van de inkomsten die als pensioen belastbaar zijn in de inkomstenbelastingen zodat België zijn heffingsbevoegdheid over Nederlandse AOW-pensioenen in alle gevallen kan uitoefenen
  • Buitenlandse pensioenen aan slachtoffers van de oorlog van 1940-1945: belastingvrijstelling voor pensioenen betaald door buitenlandse overheden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
  • Crowdfunding: opheffing van een bepaling die dubbel gebruik uitmaakt met de wijzigingen aangebracht door de wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft
  • Bedrijfsvoorheffing - NMBS-groep: vanaf 1 januari 2017, voor de entiteiten van de NMBS, schrappen van de mogelijkheid die recht geeft op de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ingeval van overwerk of nacht- en ploegenarbeid
  • Administratieve boete inzake fiscaliteit: verbeteren van de juridische basis voor toepassing van administratieve boetes ingeval van kwade trouw of poging tot belastingontduiking
  • BTW: schrappen van een artikel dat tot en met 31 december 1999 aan de Koning een bevoegdheid gaf 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.