27 okt 2023 22:51

Diverse maatregelen inzake seizoensarbeid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse maatregelen omtrent seizoensarbeid uitvoert.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2023 besliste de ministerraad om de tijdelijke maatregelen voor de seizoensarbeid, die voorzien waren voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, structureel te verankeren vanaf het jaar 2024.

Het ontwerp van koninklijk besluit zorgt voor de uitvoering van de volgende maatregelen:

  • het aantal dagen gelegenheidswerk wordt verhoogd naar 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en naar 50 dagen in de landbouw
  • daarnaast is er een speciale regeling ingevoerd voor de melkveehouderij (100 halve dagen, in plaats van 50 hele dagen, zijn mogelijk. Deze speciale regeling geldt niet voor de uitzendarbeid)
  • de specifieke regels voor de witloof- en fruitteelt worden afgeschaft, met uitzondering van de specifieke dagforfaits voor de witloofsector
  • de regel die de champignonsector beperkt tot de periode van 156 dagen intense activiteit wordt gehandhaafd
  • in de landbouwsector worden de dagforfaits verlaagd ter compensatie van de verhoging van de minimumlonen (CAO)
  • er worden dagforfaits ingevoerd voor de bloemen- en fruitteelt

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis, 31bis et 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders