09 feb 2024 17:58

Diverse wijzigingen inzake de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten wijzigen.

De ontwerpen van koninklijk besluit hebben respectievelijk als onderwerp:

  1. Wijziging van artikel 23ter en 24

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de reglementering betreffende de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen om de uniformiteit met het stelsel van de uitkeringsverzekering voor werknemers te verzekeren. Concreet wijzigt het ontwerp artikel 23ter van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 en bepaalt het dat de gerechtigde de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die hij ontvangen heeft voor de dagen tijdens welke hij niet-toegelaten arbeid heeft verricht, met inbegrip van de dagen wettelijke vakantie, de vakantiedagen krachtens een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst en de bijkomende vakantiedagen opgenomen in het kader van een niet-toegelaten arbeid als werknemer, moet terugbetalen.

Het ontwerp wijzigt ook artikel 24 en bepaalt dat, wanneer de gerechtigde zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op het fysieke contact voor zover dit wordt georganiseerd op hetzelfde ogenblik, tijdens de vierde maand van de periode van primaire ongeschiktheid, door de adviserend arts of de medewerker van het multidisciplinaire team met het oog op enerzijds de evaluatie van de staat van arbeidsongeschiktheid en anderzijds de evaluatie van zijn restcapaciteiten, de toekenning van de uitkeringen wordt stopgezet. Deze stopzetting wordt behouden zolang de gerechtigde niet beantwoordt aan de evaluatieverplichtingen.

 2. Hervorming van de toegelaten activiteit

Ingevolge de werkzaamheden van de werkgroep “Arbeidsmarktintegratie van arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen” opgericht binnen het RIZIV, hervormt het tweede ontwerp van koninklijk besluit het systeem van de toegelaten activiteit. Het vereenvoudigt de regels om toelating te krijgen om een activiteit te hervatten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Door nu in slechts één mogelijke manier van toelating te voorzien verhoogt tevens de transparantie voor de zelfstandige.

 3. Cumul gewaarborgd loon van arbeidsongeschikte zelfstandigen

De begrotingsnotificaties van 13 oktober 2023 voorzien in een maatregel die de cumulatie van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige met het gewaarborgd loon als werknemer regelt. Het betreft de situatie van een arbeidsongeschikte zelfstandige die een door de adviserend arts toegelaten activiteit als werknemer hervat, ziek wordt tijdens de uitoefening van deze toegelaten activiteit en een aan deze activiteit verbonden gewaarborgd loon ontvangt.

Om te vermijden dat de zelfstandige zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige volledig verliest, schaft het derde ontwerp van koninklijk besluit het bestaande cumulverbod tussen een arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige en het gewaarborgd loon ontvangen tijdens een ziekte in het kader van een toegelaten activiteit als werknemer af. Het bepaalt dat het bedrag van het gewaarborgd loon zal worden afgetrokken van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de zelfstandige.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten. (Wijziging artikelen 23ter en 24)

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten. (Hervorming van de toegelaten activiteit)

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten. (Arbeidsongeschikte zelfstandigen - cumul gewaarborgd loon)