05 feb 2016 16:13

Diverse wijzigingen over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat twee wetten wijzigt over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Het voorontwerp van wet heeft enkele doelstellingen:

  • het aanpassen van de opdracht en de doelstellingen van de BIO aan het nieuwe ontwikkelingsparadigma
  • het verduidelijken van een aantal bepalingen in de BIO-wet, zoals het verbod op interventies (oprichting van vennootschappen, participaties, leningen, subsidies, waarborgen) in investeringsmaatschappijen en -fondsen in bepaalde landen (belastingparadijzen, Offshore Financial Centers, landen die weigeren om informatie uit te wisselen)
  • het openstellen van BIO voor private investeerders via de oprichting van een investeringsfonds
  • het verduidelijken van hoe personeelsleden van BIO worden aangeworven
  • het voor BIO mogelijk maken om flexibeler op te treden door de subsidiemogelijkheden uit te breiden en de mogelijkheid voor waarborgverlening te bevestigen

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) werd in 2001 opgericht. Het is een krachtig instrument om, binnen het kader van de duurzame ontwikkkelingsdoelstellingen, de lokale private sector in de opkomende en ontwikkelingslanden te ondersteunen. De BIO verstrekt naast particpaties en langetermijnleningen ook technische assistentie om lokale capaciteiten te versterken. BIO focust daarbij op micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen die een centrale rol vervullen bij het bevorderen van innovatie, het creëren van welvaart, inkomens en werkgelegenheid. Het mobiliseert ook fiscale middelen die op hun beurt ingezet kunnen worden voor de vermindering van armoede.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht