30 nov 2012 18:17

Diversiteit en gelijke kansen in de federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt een vastleggings- en een vereffingskrediet goed op het provisioneel krediet 2012 om uitgaven te dekken van initiatieven op het vlak van culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap bij de federale overheidsdiensten.

De ministerraad keurt een krediet goed dat de kosten voor initiatieven die bijdragen tot culturele diversiteit, gelijke kansen en aangepaste arbeidsposten voor personen met een handicap dekt. Jaarlijks wordt een oproep gelanceerd tot de federale en programmatorische overheidsdiensten om projecten voor meer diversiteit op te zetten. De FOD Personeel en Organisatie cofinanciert de projecten voor 50%. De ministerraad trekt een krediet uit dat de financiering van de aanvaarde projecten dekt.