09 mei 2003 17:00

DNA-analyse

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de datum van 1 oktober 2003 goed als datum van inwerkingtreding van een ontwerp van koninklijk besluit rond de erkenning van laboratoria voor DNA-analyse. (*)

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de datum van 1 oktober 2003 goed als datum van inwerkingtreding van een ontwerp van koninklijk besluit rond de erkenning van laboratoria voor DNA-analyse. (*)

De wet (**) betreffende de identitificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken, voorziet dat vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving enkel nog door de Koning erkende laboratoria DNA-analyses in strafzaken kunnen uitvoeren. Tot op datum van 15 april 2003 hadden drie laboratoria het aanvraagformulier voor erkenning ingevuld en, gestaafd met de nodige bewijsstukken, aan de FOD Justitie toegestuurd. Vanaf de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit (1 oktober 2003 dus) zullen enkel deze drie laboratoria nog instaan voor het uitvoeren van DNA-analyse in strafzaken, vermits zij alleen voldoen aan de door de wetgever opgelegde kwaliteitscriteria. (*) goedgekeurd op 25 april 2003. (**) artikels 44ter en 90undecies SV, ingevoegd door de wet van 22 maart 1999.