09 mei 2003 17:00

Ministerraad van 9 mei 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 mei 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 9.00 uur, onder voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 mei 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 9.00 uur, onder voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft de nadruk gelegd op het feit dat op de 153 vergaderingen van de Ministerraad onder afgelopen legislatuur 4.678 punten werden behandeld (bericht varia). De Ministerraad heeft ook zich ook beraden over de vogelpest. De Raad bevestigt haar beslissing van 25 april met betrekking tot het ten laste nemen van het geheel der operationele kosten door de federale overheid. Zij heeft een balans opgemaakt van de tussenkomsten betreffende de overstromingen eind 2002-begin 2003. 1443 dossiers werden ingediend. De Eerste Minister verhoopt dat de hele vergoedingsprocedure afgerond zal kunnen worden tegen eind juni. De Eerste Minister heeft ook, in tweede lezing, de beslissingen van 5 april 2003 goedgekeurd inzake de maximum- en sociale tarieven in de gas- en elektriciteitssector, die zullen toegepast worden na 1 juli 2003, datum van de liberalisatie van de sector. De Eerste Minister benadrukt dat er terzake geen wijziging is van het ontwerp van koninklijk besluit. De Eerste Minister heeft ook de aandacht getrokken op de overeenkomst met het Federaal Planbureau om de bestuurslasten te ramen (bericht 7), alsook op de twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de overdracht van de ex-rijkswachtbrigades naar de politiezones (bericht 17); De Ministerraad keurde eveneens de volgende punten goed: - drie ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot de vervanging van mevrouw Isabelle Durant en de heer Olivier Deleuze, ontslagnemend, in verschillende Comités (bericht 2-3-4); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overplaatsing van de heer Francis Bido van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Waalse Regering, die een gunstig advies heeft gegeven (bericht 5); - de vastlegging van verschillende bedragen voor dossiers die onmisbaar zijn voor de continuïteit van de openbare dienst binnen het departement Defensie (bericht 8); - het opstarten van een dienstenopdracht van onbepaalde duur, voor het onderhoud van de Bemilsatcom-stations, met inbegrip van de eenmalige aankoop van een aanvullende stock wisselstukken (bericht 9); - de gunning van de opdracht voor het onderhoud van beeldopnameapparatuur ten voordele van de Federale Politie (bericht 10); - een overeenkomst voor de levering van niet herlaadbare batterijen ten voordele van de federale en lokale politie, aangekondigd in oktober 2002 (bericht 11); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (N.I.O.I) gemachtigd wordt toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken (bericht 13); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging tot het gebruik van het identificatienummer van dat register (bericht 14); - het huren door de Regie der Gebouwen van lokalen ten behoeve van de Federale Politie in Marcinelle (bericht 18); - de installatie van een entiteit « Patrimoniumdocumentatie » te Ottignies. Deze entiteit groepeert het kadaster, de registratie en de hypotheken. (bericht 19); - twee ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van twee koninklijke besluiten waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft op het grondgebied van verschillende gemeenten als een algemene ramp wordt beschouwd, als gevolg van de informatie die door de betrokken burgemeesters of provinciegouverneurs werd meegedeeld (bericht 21-22); - de aankoop van een compact-archief voor het Hof van Beroep te Brussel (bericht 23); - het afsluiten van een opdracht voor de aankoop van meubilair voor het nieuwe parketgebouw van Tongeren. Dit nieuwe gebouw zal in september worden ingehuldigd. (bericht 24); - een technische maatregel met betrekking tot de telefoontapinstallatie (bericht 25); - de verlenging van de overeenkomst die aan drie stagiairs in psychiateropleiding de mogelijkheid biedt stage te lopen in strafinrichtingen (bericht 26); - de datum van 1 oktober 2003 als datum van inwerkingtreding van een ontwerp van koninklijk besluit rond de erkenning van laboratoria voor DNA-analyse (bericht 27); - de aanduiding van de personen die de Stichting Nationaal Erfgoed in oprichting met succes kunnen vertegenwoordigen (bericht 28); - de vastlegging van investeringsdossiers in het kader van de begrotingsdiscipline die in het vooruitzicht van de wetgevende verkiezingen van 18 mei 2003 moet worden in acht genomen (bericht 29); - de vastlegging van 32 dossiers die betrekking hebben op lopende werkingsuitgaven van de FOD Financiën (bericht 30); - een reeks ontwerpen van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal in een aantal openbare instellingen van sociale zekerheid (bericht 34); - een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bericht 35); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de ?Centrale Dierengezondheidsvereniging? v.z.w. (CDV), aangeworven bij arbeidsovereenkomst, overgaan in de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bericht 36); - een ontwerp van koninklijk besluit dat het gebied van de sectorcomités aanpast voornamelijk om rekening te houden met de oprichting, de omvorming of de afschaffing van federale, gemeenschappelijke en gewestelijke overheidsdiensten (bericht 43); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie (bericht 44); - de gunning van een overheidsopdracht voor de levering van 865.000 nummerplaten (bericht 45); - het afzien van het beroep dat bij het Arbitragehof werd ingediend tegen het Decreet van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap houdende de evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Deze beslissing werd genomen op basis van de bekendmaking van de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (bericht 46); - een ontwerp van koninklijk besluit tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden naar startbanen (bericht 47); - een ontwerp van ministerieel besluit waarbij aan sommige OCMW?s een toelage wordt toegekend voor de realisatie van projecten voor opleiding en arbeids- en beroepsbegeleiding ten voordele van de gerechtigden op het leefloon (bericht 50); - drie ontwerpen van ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 50.000 euro aan de activiteitencoöperatieven Startpunt, Challenge en Take off, evenals een ontwerp van ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 15.000 euro aan de activiteitencoöperatieve Azimut (bericht 51); - een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot het kraamgeld en de adoptiepremies (bericht 52); - een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de financiering van de SIS-kaart in de periode 2003 (bericht 53); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende besteding van de bedragen gestort bij het terugvorderingfonds (bericht 54); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen (bericht 55); - een nota rond de Ministerraad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), die op 27 mei a.s. zal doorgaan in Parijs (bericht 57); - de deelname van de mijnenjager Lobelia aan het onschadelijk maken van springstoffen in de Baltische Zee (bericht 59); - een reeks aanvragen voor stabilisatie van de intrestvoet ten voordele van Belgische investeerders in het buitenland (bericht 60-61); - de derde lijst van nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden (bericht 62); - een lijst van juridische verbintenissen bestemd om de continuïteit van de overheidsdienst in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren (bericht 63-64-65); - een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van twee protocollen die betrekking hebben op de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen (bericht 66); - een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Verdrag van Brussel betreffende de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het Verdrag van Rome van 19 juni 1980, betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, en tot de twee Protocollen betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (bericht 67); - een voorontwerp van wet tot goedkeuring van het protocol betreffende de persistente organische verontreinigende stoffen (bericht 68).