09 mei 2003 17:00

Betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het gebied van de sectorcomités aanpast voornamelijk om rekening te houden met de oprichting, de omvorming of de afschaffing van federale, gemeenschappelijke en gewestelijke overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het gebied van de sectorcomités aanpast voornamelijk om rekening te houden met de oprichting, de omvorming of de afschaffing van federale, gemeenschappelijke en gewestelijke overheidsdiensten.

De Ministerraad heeft beslist het advies van de Raad van State te vragen binnen een termijn van één maand. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en goedgekeurd op 28 maart 2003.