09 mei 2003 17:00

Financiering van de SIS-kaart

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, en van de heer Rik Daems, Minister belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de financiering van de SIS-kaart in de periode 2003.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, en van de heer Rik Daems, Minister belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de financiering van de SIS-kaart in de periode 2003.

Het ontwerp regelt de financiering van de kosten voor het aanmaken en verzenden van de SIS-kaart in de periode 2003. De gemiddelde kostprijs van de nieuwe SIS-kaart wordt op 1,3169 euro geraamd. Het aantal aan te maken kaarten wordt geraamd op 12.625.000, zodat de totale kostprijs 16.626.000 euro bedraagt, waarvan 15.126.000 euro ten laste van de verzekeringsinstellingen en 1.500.000 euro ten laste van het RIZIV. (*) tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart.