09 mei 2003 17:00

Overheveling van het personeel van de CDV

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de "Centrale Dierengezondheidsvereniging" v.z.w. (CDV) aangeworven bij arbeidsovereenkomst overgaan in de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de "Centrale Dierengezondheidsvereniging" v.z.w. (CDV) aangeworven bij arbeidsovereenkomst overgaan in de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De CDV was een v.z.w. van het vroegere ministerie van Landbouw en Middenstand. Aangezien de taken die door de v.z.w. worden uitgeoefend volledig passen in het systeem ter beveiliging van de voedselketen werd geopteerd om de personeelsleden van deze v.z.w. over te hevelen naar het FAVV. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut.