09 mei 2003 17:00

Voetbalcel

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waarbij aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging tot het gebruik van het identificatienummer van dat register.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waarbij aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging tot het gebruik van het identificatienummer van dat register.

Het ontwerp strekt ertoe ambtenaren van niveau B van de "Voetbalcel" van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de FOD Binnenlandse Zaken te machtigen toegang te hebben tot die informatie, dit om redenen van effici├źntie en van goede werking van de dienst. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een gunstig advies uitgebracht. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1991.