09 mei 2003 17:00

Managementfuncties

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende toekenning van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal in de volgende openbare instellingen van sociale zekerheid:

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende toekenning van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal in de volgende openbare instellingen van sociale zekerheid:

- Rijksdienst voor sociale zekerheid; - Rijksdienst voor pensioenen; - Kruispuntbank van de sociale zekerheid; - Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; - Fonds voor Arbeidsongevallen; - Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers; - Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen; - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; - Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie; - Rijksdienst voor overzeese sociale zekerheid; - Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;