09 mei 2003 17:00

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van twee protocollen (*), die betrekking hebben op de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen (**).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van twee protocollen (*), die betrekking hebben op de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen (**).

Dit Verdrag regelt de wetsconflicten inzake verbintenissen uit overeenkomst. Deze protocollen hebben tot doel de uitlegging van dit Verdrag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen toe te vertrouwen om te vermijden dat de rechters van de Verdragstaten tot een uiteenlopende rechtspraak zouden komen. (*) ondertekend op 19 december 1988. (**) verdrag ondertekend te Rome op 19 juni 1980.