09 mei 2003 17:00

Persmededeling na afloop van de laatste ministerraad

De regering Verhofstadt I heeft vandaag een laatste ministerraad gehouden. Zoals steeds was de agenda behoorlijk gevuld. Met ongeveer evenveel ministerraden als onder Dehaene I en II, hebben we anderhalf maal zoveel thema's afgewerkt als onder de vorige regering en nog een stuk meer als onder de regering daarvoor. Dit is een regering van hervormingen geweest, zoals ook blijkt uit de lijst met de voornaamste realisaties:

De regering Verhofstadt I heeft vandaag een laatste ministerraad gehouden. Zoals steeds was de agenda behoorlijk gevuld. Met ongeveer evenveel ministerraden als onder Dehaene I en II, hebben we anderhalf maal zoveel thema's afgewerkt als onder de vorige regering en nog een stuk meer als onder de regering daarvoor. Dit is een regering van hervormingen geweest, zoals ook blijkt uit de lijst met de voornaamste realisaties:

De afschaffing van de crisisbelasting De regularisatie van illegale immigranten De invoering van het snelrecht De lastenverlaging voor de bedrijven Het Rosetta-startbanenplan De start van Hoge Raad voor Justitie De oprichting van het Federaal Voedselagentschap De vermindering van de werkgeversbijdragen voor de laagste lonen De werkhervattingstoelage voor werklozen boven de vijftig Het recht op vierdagenweek of halftijdse loopbaanonderbreking voor vijftig-plussers De hervorming van de personenbelasting Het wegwerken van fiscale discriminaties tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden De verhoging van de aftrek voor kinderopvang De oprichting van het Zilverfonds voor de pensioenreserves De hervorming van het leger met de invoering van een eenheidsstructuur De volledige terugtrekking van het Belgisch leger uit Duitsland De uitbouw van aanvullende pensioenfondsen De werknemersparticipatie De begrotingen zonder tekort De politiehervorming De uitbouw van het federaal parket De afschaffing van militaire rechtbanken in vredestijd De wettelijke regeling voor de bestrijding informaticacriminaliteit De verruiming van alternatieve straffen en elektronisch toezicht De omvorming van het bestaansminimum in een leefloon De verstrenging van de regelgeving op rij- en rusttijden van chauffeurs van vrachtwagens en bussen Het verbod op gebruik van de gsm achter het stuur De bouw van nieuwe gevangenissen in Ittre en Hasselt Het openstellen van het huwelijk voor homoseksuelen De verhoging van de minimumpensioenen en van de inkomensgarantie voor ouderen De invoering van de maximumfactuur De vervanging van de financiële tegemoetkoming aan asielzoekers door niet-materiële hulp Gratis vervoer en preferentiële tarieven bij het spoor voor jongeren, senioren en ambtenaren. De Copernicushervorming van het federaal openbaar ambt Het optrekken van de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking tot 0,7 % van het bbp De aanpak van het probleem van de nachtvluchten en de uitbouw van Zaventem De overheveling van de gemeente- en provinciewet De herziening van de financieringswet De overheveling van Landbouw en Buitenlandse handel naar de gewesten De halvering van de lijststem De pariteit op de kieslijsten De verruiming van de fiscale autonomie van de gewesten De liberalisering van de elektriciteitsmarkt De Verklaring van Laken De elektronische BTW-aangifte De wettelijke regeling voor anonieme betuigen De wettelijke regeling voor bijzondere opsporingsmethodes De nieuwe drugswet De wet op de patiëntenrechten De wet op de euthanasie De hervorming van de vzw-wetgeving De aanpassing van de adoptiewetgeving De oprichting van een alimentatiefonds De oprichting van een jeugdgevangenis in Everberg Het meerjarig investeringsplan voor de NMBS De herstructurering van de NMBS De hervorming van de vennootschapsbelasting De uitbouw van de Dimona-databank voor de aangiften sociale zekerheid De Kruispuntenbank voor ondernemingen Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenotes Het statuut van vrijwilligers Het statuut van de kunstenaars Het statuut voor onthaalouders Het optrekken van de grenzen voor bijverdienen door gepensioneerden De nieuwe kieswet De nieuwe verkeerswet De omvorming van ecotaksen tot ecoboni De oprichting van een portaalsite voor de federale overheid De vereenvoudiging van de banenplanen De versoepeling van de aanwervingen in de horeca Het optrekken van de vergoeding voor huisartsen De afschaffing van de penalisatie bij vervroegd pensoen van zelfstandigen De nieuwe wet op de wapenhandel De uitstap uit de kernenergie