04 jul 2008 11:48

Dode hand 2007

Verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing

Verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bijzonder krediet voor het jaar 2007 berekent en verdeelt onder de gemeenten op wiens grondgebied zich eigendommen bevinden die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Het voorstel werd ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.

Het krediet dekt ten minste 72% van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing die niet geïnd zijn. Het wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten en van de gemeentelijke opcentiemen en op basis van de meest recent gekende kadastrale inkomens. Het krediet wordt verdeeld op basis van het bedrag aan fiscale minderopbrengst per gemeente, berekend zoals het krediet.

Voor 2007 bedraagt de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 51.245.446 euro. Het in 2007 te verdelen krediet is dus gelijk aan 72% van 51.245.446 euro, namelijk 36.896.721 euro.

Het aandeel dat aan elk gewest toekomt wordt als volgt bepaald:

  • voor de gemeenten van het Vlaams Gewest: 4.514.384 euro,
  • voor de gemeenten van het Waals Gewest: 3.980.259 euro,
  • voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 28.402.078 euro.