02 apr 2004 17:00

Domaniale wet

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van domaniale wet goed.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van domaniale wet goed.

De wet (*) met betrekking tot de vervreemding van onroerende domeingoederen machtigt de Minister van Financiën de onroerende domeingoederen van alle aard, hetzij openbaar, hetzij uit de hand of bij wijze van ruiling te vervreemden. Zij machtigt hem eveneens elk zakelijk onroerend recht te vestigen of te vervreemden. Zij beperkt deze machtiging, behoudens in geval van openbare verkoop of wanneer de onteigening in het algemeen belang wettelijk is uitgevaardigd, tot de goederen waarvan de geschatte waarde 1.250.000 euro niet overtreft. Wanneer de geschatte waarde van de goederen dit bedrag overtreft, worden de overeenkomsten a posteriori onderworpen aan de goedkeuring door de wetgevende macht. Deze goedkeuringswetten worden doorgaans "domaniale wetten" genoemd. Dit ontwerp heeft tot doel de goedkeuring van verschillende overeenkomsten, die betrekking hebben op domaniale onroerende goederen en afgesloten werden tussen 1998 en 2001, onder voorwaarden die de tussenkomst van de wetgevende macht vereisen. (*) van 31 mei 1923, gewijzigd bij de domaniale wet van 22 december 1949, van 3 augustus 1962 en van 2 juli 1969, en bij artikel 57 van de programmawet van 6 juli 1989.