02 apr 2004 17:00

Ministerraad van 2 april 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 2 april 2004 in de Wetstraat 16 om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 2 april 2004 in de Wetstraat 16 om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft allereerst het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid (persbericht 23), aangehaald, waarbij hij ook de declassering van sommige "verkeersboetes" toelichtte. Hij heeft vervolgens de nadruk gelegd op de reeks fiscale maatregelen in uitvoering van beslissingen van de mega-ministerraad (levenskwaliteit) te Oostende: - het voorontwerp van wet waardoor de fiscale aftrekbaarheid van kosten in verband met kinderopvang wordt uitgebreid (persbericht 44); - het voorontwerp van wet waardoor doodgeboren kinderen in het belastbare tijdperk worden beschouwd als personen die deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar (persbericht 45); - het voorontwerp van wet, teneinde de opvang van ouderen in het gezin te bevorderen (persbericht 46); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling (persbericht 47); - het voorontwerp van wet waarbij giften in geld aan erkende instellingen voor duurzame ontwikkeling, fiscaal aftrekbaar worden gemaakt (persbericht 48); - een voorontwerp van wet teneinde het rationeel energieverbruik in woningen nog meer aan te moedigen (persbericht 49); De Ministerraad keurde ook het volgende goed: - het voorstel van organisatie van de feestelijkheden ter herdenking van de 175e verjaardag van België (persbericht 3); - de herdenking van de 10e verjaardag van de genocide in Rwanda (persbericht 4); - het voorstel aan de Gewesten inzake de toewijzing van emissierechten aan de installaties van Defensie die onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen tot vaststelling en regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (persbericht 12); - een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van culturele goederen (Cultureel Centrum "De Kleun" te Brussel en Cultureel Centrum "Everna" te Evere) van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap (persbericht 15); - een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de molen "Ter Rijst" , gelegen in Herzele, van de Staat naar het Vlaamse Gewest (persbericht 16); - het voorstel van lancering van een algemene offerteaanvraag, door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor het vervoer van de diplomatieke tas (persbericht 18); - de gunning van een meerjarige open dienstenovereenkomst (2004-2007) betreffende het onderhoud en de levering van wisselstukken voor ontmijningsrobots (persbericht 19); - het aankoopdossier betreffende het onderhoud van het NSIS-systeem (Nationaal Schengen Informatiesysteem) ten voordele van de federale politie (persbericht 20); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II (lunapark) (persbericht 25); - de aanvullende nota van de Minister van Financiën betreffende de algemene offerteaanvraag voor het ophalen en het vernietigen met het oog op recycleren van oud papier en karton bij de Federale Overheidsdiensten, een exclusieve wettelijke bevoegdheid van de Dienst der domeinen (persbericht 26); - de huur, ten behoeve van de diensten van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, van een gebouw gelegen Kroonlaan, 153 te Elsene (persbericht 27); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van sommige instellingen van openbaar nut (persbericht 28); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd navorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat (persbericht 29); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van de wetenschappelijke instellingen, bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (persbericht 30) - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij het ontslag van de huidige leden en de benoeming van de nieuwe leden van de ICOD (Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling) wordt geregeld (persbericht 31); - de oprichting van een intergouvernementele werkgroep, die de ontwikkeling van een nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling moet bevorderen (persbericht 32); - een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging van het derde beheerscontract afgesloten tussen De Post en de Staat (persbericht 33); - een ontwerpbesluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (persbericht 34); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de opheffing van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen (persbericht 35); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (persbericht 36); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van honden (persbericht 40); - een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) (persbericht 42); - een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de transacties met bepaalde effecten (persbericht 43) ; - een voorontwerp van domaniale wet (persbericht 50); - de financiering van de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken voor de initiatieven ter bevordering van de vrede (persbericht 57).