02 apr 2004 17:00

Personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op het personeel van: - de 10 wetenschappelijke instellingen van de Staat welke ressorteren onder de POD Wetenschapsbeleid; - het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie; - het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid; - het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie; - het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis; - de Nationale Plantentuin van België. Het ontwerp werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van één maand.