02 apr 2004 17:00

Opvolging van werklozen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen.

De Ministerraad (*) heeft reeds de krachtlijnen van de actieve opvolging van werklozen goedgekeurd. Er werd beslist in de opstartfase een gefaseerde aanpak uit te werken. Deze aanvangsfase is nodig vanuit het oogpunt van de systematisch e uitbouw van begeleiding voor alle werkzoekenden (jongeren vóór de zesde maand, volwassenen vóór de twaalfde maand) alsook voor de systematische opbouw van de nodige capaciteit om werkzoekenden te contacteren (Federaal). Beide worden parallel opgebouwd met respect voor de bevoegdheden van elk niveau. Het samenwerkingsakkoord bevat concrete afspraken om tot een goede afstemming te komen, onder meer over de doelgroep van dit akkoord en de fasering van de opstartfase, en over de bijdrage in de financiering van de acties van de Gewesten en Gemeenschappen. Het treedt in werking op 1 juli 2004. (*) van 6 februari 2004.